POLITICA DE CONFIDENTIALITATE ASOCIATIA DE CONSILIERE SI PSIHOTERAPIE PSIHANALITICA BUCURESTI (ACPPB)

Operatorul ce prelucreaza date cu caracter personal in mod direct sau pe site-ul www.acppb.ro este Asociatia de Consiliere si Psihoterapie Psihanalitica din Bucuresti (ACPPB), care functioneaza in conformitate cu legile din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3. bl. 108, Sc. 4, Ap. 136, sector 6, C.I.F.: RO18690388., reprezentanta de dl. Corneliu Irimia in calitate de director. In continuare, orice referire la operatorul de date cu caracter personal va utiliza denumiri precum “Asociatia”, “ACPPB”, „Detinatorul site-ului” sau „Operatorul”. Operatorul poate fi contactat pe e-mail la adresa: asociatiadeconsiliere@gmail.com. 1. Definitii „Date cu caracter personal”: orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal pe care le utilizam in cadrul activitatii noastre si pe care le obtinem, de regula, direct de la persoanele vizate, in diverse ocazii si modalitati: • la momentul stabilirii si pe parcursul derularii relatiei de colaborare cu ACPPB • cu ocazia incheierii si derularii unor contracte pentru servicii oferite de ACPPB • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul ACPPB • cand ni se solicita informatii/receptionam sesizari/reclamatii la numerele de telefon ale asociatiei, pe adresele de posta electronica, prin mesaje transmise pe paginile asociatiei din retele de socializare sau receptionate letric • cand se aplica pentru posturi disponibile in ACPPB • Indirect, putem afla date cu caracter personal ale persoanelor vizate de la/prin: • utilizarea de catre persoanele vizate a website-ului ACPPB, (prin intermediul cookie-urilor, Google Analytics etc). Pentru detalii despre aceste aspecte si despre modalitatile in care poti sa lansezi sau sa blochezi cookie-urile, te rugam sa consulti politica de utilizare a cookie-urilor website-ului. „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului; „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii (de ex Cursant, beneficiar al unor ateliere etc.). „Consimtamant” al persoanei vizate: orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate. 2. Ce categorii de date personale prelucram 2.1. Asociatia colecteaza urmatoarele date cu caracter personal: a. Nume b. Prenume c. Adresa de e-mail d. Numar de telefon e. Adresa f. CNP g. Serie si numar act identitate h. Informatii (ex. cod IBAN partial sua integral, cod tranzactie, banca patitorului etc.) derivate din documentele ce atesta plati in executarea Contractului sau Contractelor sau prestarii serviciilor de catre Operator i. Institutie de invatamant absolvita j. CV k. Copie diplome studii Aceste date sunt oferite voluntar de persoana vizata. Tipurile de date colectate depind de calitatea cu care persoana vizata doreste sa intre in contact cu Asociatia. Spre exemplu, datele de la punctul 2.1 i, j si k sunt solicitate in acele situatii in care este necesara selectia participantilor, pentru a respecta standarde profesionale si legale. 2.2. Pe langa datele colectate conform art. 2.1., Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate, furnizate la momentul incheierii contractului, pe baza de consimtamant sau in interes legitim incluzand, dar nelimitandu-se la: semnatura, domeniu de activitate, profesie, experienta profesionala etc. 2.3. Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii platformei, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parameri), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul www.acppb.ro si pot fi folosite de Asociatie pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile din Politica de Confidentialitate. 3. Temeiurile prelucrarii datelor cu caracter personal 3.1. Asociatia prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale: Scop Temei a. Accesul persoanei vizate la un serviciu (formare profesionala, ateliere, activitati pentru membri asociatiei etc.) Executarea unui contract Interes legitim (desfasurarea obiectului activitatii) b. Organizarea activitatii interne- evidenta beneficiarilor serviciilor oferite Interes legitim (desfasurarea organizata a obiectului activitatii) c. Realizarea de statistici, analize interne, dezvoltare produse si servicii Interes legitim (de a evalua activitaea curenta in vederea imbunatatirii si dezvoltarii acesteia) d. Furnizarea de informatii catre diverse institutii acreditate, autoritati publice, arhivare (de ex. pentru participantii la Formarile Profesionale, sub obligatia legii putem dezvalui catre Colegiul Psihologilor anumite daca, daca acestea sunt solicitate cu temei legal si avem obligatia legala sa le predam) Obligatie legala e. Comunicare in vederea raspunsului la solicitari din partea persoanei vizate Interes legitim (desfasurarea obiectului activiatii) f. Transmiterea unor informatii privind intalnirile membrilor Asociatiei sau a cursantilor, organizarea unor evenimente de catre Asociatie etc. Interes legitim in baza relatiei relevante si adecvate dintre Operator si persoanele vizate g. Recuperare creante Interesul legitim al Operatorului de a exercita si apara diferite cereri/actiuni la instanta de judecata, autoritati, institutii publice si alte entitati 3.2. De asemenea, datele colectate involuntar de Operator conform art. 2.3. vor fi prelucrate in interes legitim. 4. Cat timp pastram datele cu caracter personal Datele cu caracter personal procesate de Asociatie sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, neputand depasi, in niciun caz, 10 ani de la momentul colectarii acestora. Exceptie fac datele cursantilor care participa la cursuri de formare profesionala, pentru care datele se vor pastra 20 de ani, pentru a le putea elibera la solicitarea lor sau a autoritatilor indreptatite (ex. Colegiul Psihologilor), adeverinte care sa confirme efectuarea formarii. 5. Transferul datelor cu caracter personal 5.1. Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. 5.2. Asociatia se obliga ca datele colectate sa fie procesate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere neautorizat etc. baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului. 5.3. Persoanele vizate inteleg si accepta faptul ca in cazul in care participa la formari profesionale in cadrul Asociatiei, datele lor pot fi transmise catre Colegiul Psihologilor, daca acesta solicita acest lucru din motive intemeiate si legitime. 6. Drepturile persoanelor vizate 6.1. Oricare persoana vizate are urmatoarele drepturi in raport cu ACPPB, ca operator de date cu caracter personal: 6.1.1. Dreptul la informare - operatorul este obligat să încunoşiinţeze persoana vizată cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, la solicitarea scrisa a acestuia ( in limita unei solicitari pe an) transmisa operatorului la adresa asociatiadeconsiliere@gmail.com; 6.1.2. Dreptul la acces - dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele; 6.1.3. Dreptul la interventie asupra datelor - corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: asociatiadeconsiliere@gmail.com 6.1.4. Dreptul la de a fi uitat/dreptul de stergere a datelor din baza de date - dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. 6.1.5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii- poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia. 6.1.6. Dreptul la portabilitate - dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 6.1.7. Dreptul la opozitie - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al ACPPB. 6.1.8. Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa; 6.1.9. Dreptul de a se adresa justitiei- dreptul persoanei vizate care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuate ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia. In acest caz poate depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Datelor. 6.2. Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 6.1., persoana vizata se va adresa Asociatiei la adresa de corespondenta din Bcuresti, Str. Mihaela Ruxandra Marcu, nr. 3. bl. 108, Sc. 4, Ap. 136, sector 6, printr-o cerere formulata in scris sau prin intermediul unui e-mail, transmis la adresa de e-mail asociatiadeconsiliere@gmail.com 7. Alte prevederi 7.1. Daca Asociatia va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.